انتشارات دیم در زمینه چاپ کتاب‌های حمل‌ونقل و ترافیک با مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه همکاری دارد. برای مشاهده تمامی کتاب‌ها و یا سفارش آن‌ها به سایت انتشارات مراجعه فرمایید.
کتاب‌های حمل‌ونقلی دیگری به‌ویژه در زمینه آموزش نرم‌افزار VISSIM و VISUM در حال آماده‌سازی است که در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید.


کتاب‌های حمل‌ونقلی چاپ شده