ما یک خانواده هستیم!

تیم شرکت آوند طرح و اندیشه


A41

علی نـادران

دکترای راه و ترابری

مدیر عاملنعمت سلطانی

دکترای راه و ترابری

مدیر بخش راه

رضا دهستانی

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی حمل‌نقل

مدیر بخش ترافیک

محمدرضا رافعی

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی حمل‌نقل

مدیر بخش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فاطمه زارعی‌نیک

مهندسی معماری

مدیر داخلیامین صیاد

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

سامان دباغ فیضی

دانشجوی دکترای حمل‌ونقل

فرزانه هداوند

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل