ما یک خانواده هستیم!

تیم شرکت آوند طرح و اندیشه


A41

علی نـادران

دکترای راه و ترابری

مدیر عاملنعمت سلطانی

دکترای راه‌وترابری

رضا دهستانی

دانشجوی دکترای حمل‌ونقل

محمدرضا رافعی

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

سامان دباغ فیضی

دانشجوی دکترای حمل‌ونقل

فاطمه زارعی‌نیک

مهندسی معماری