بازنگری مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شهرکرد
2019-06-20
نام پروژه

مطالعات بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل شهر همدان
(گروه مشارکت)
کارفرما
شهرداری همدان
تاریخ قرارداد
9 مرداد 1398
مدت قرارداد
18 ماه