مطالعات امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه در شهر اردبیل
2019-06-20
مطالعات بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل شهر قم
2019-06-14
نام پروژه
مطالعات ترافیکی موضعی شهر بوکان
کارفرما
شهرداری بوکان
تاریخ قرارداد
28 فروردین 1397
مدت قرارداد
12 ماه