تیم شرکت آوند طرح و اندیشه


A41

علی نادران

دکترای راه و ترابری

مدیر عاملنعمت سلطانی

دکترای راه و ترابری

مدیر بخش راه

رضا دهستانی بافقی

دکترای برنامه‌ریزی حمل‌نقل

مدیر بخش ترافیک

محمدرضا رافعی

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی حمل‌نقل

مدیر بخش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فاطمه زارعی‌نیک

مهندسی معماری

مدیر داخلی

احمد احمدی

حسابداری

مدیر مالی


امین صیاد

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فرزانه هداوند

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فاطمه بهرامی‌نژاد

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

آتنا حافظی

کارشناس ارشد شهرسازی

سعید دبیدیان

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

محمدرضا شکوهی

کارشناس ارشد راه و ترابری