تیم شرکت آوند طرح و اندیشه


A41

علی نادران

دکترای راه و ترابری

مدیر عاملنعمت سلطانی

دکترای راه و ترابری

مدیر بخش راه

رضا دهستانی بافقی

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی حمل‌نقل

مدیر بخش ترافیک

محمدرضا رافعی

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی حمل‌نقل

مدیر بخش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فاطمه زارعی‌نیک

مهندسی معماری

مدیر داخلی

احمد احمدی

حسابداری

مدیر مالی


امین صیاد

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فرزانه هداوند

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فاطمه بهرامی‌نژاد

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

سعید دبیدیان

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

محمدرضا شکوهی

مهندسی عمران