تیم شرکت آوند طرح و اندیشه


MRR

محمدرضا رافعی

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

مدیر عاملنعمت سلطانی

دکترای راه و ترابری

مدیر بخش راه

رضا دهستانی بافقی

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی حمل‌نقل

مدیر بخش ترافیک

امین صیاد

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل‌نقل

مدیر بخش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فاطمه زارعی‌نیک

مهندسی معماری

مدیر داخلی

احمد احمدی

حسابداری

مدیر مالی


 

فرزانه هداوند

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

فاطمه بهرامی‌نژاد

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

سعید دبیدیان

مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

محمدرضا شکوهی

مهندسی عمران