مطالعات تفصيلی حمل‌و‌نقل همگانی و امكانسنجی حمل‌ونقل ريلی شهری و حومه (ضابطه شماره 777) خط تراموا از ميدان آزادی تا ميدان جمهوری در شهر اصفهان
2020-12-15
نام پروژه
انجام مطالعات امکان‌سنجی ترافیکی احداث خط 4 قطار شهری طبق بخش دوم ضابطه 777
کارفرما
شهرداری مشهد
تاریخ قرارداد
11 اسفند 1399
مدت قرارداد
8 ماهه