مطالعات بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل شهر همدان
2019-10-12
تهیه دستورالعمل انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل شهری و حومه
2019-06-20
نام پروژه
بازنگری مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شهرکرد (گروه مشارکت)
کارفرما
شهرداری شهرکرد
تاریخ قرارداد
12 اردیبهشت 1398
مدت قرارداد
18 ماه