بازنگری مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شهرکرد
2019-06-20
مطالعات امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه در شهر اردبیل
2019-06-20
نام پروژه
تهیه دستورالعمل انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل شهری و حومه
کارفرما
سازمان برنامه و بودجه کشور
تاریخ قرارداد
29 خرداد 1397
مدت قرارداد
21 ماه