تهیه شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی یکپارچه شهری و حومه
2019-06-12
مطالعات ساماندهی ترافیکی بزرگراه شهید خرازی
2018-06-28
نام پروژه
مطالعات جامع حمل‌ونقل بار درون‌شهری شهر اصفهان
(گروه مشارکت)
کارفرما
شهرداری اصفهان
تاریخ قرارداد
27 اسفند 94
مدت قرارداد
24 ماهه