مطالعات بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک محدوده مرکزی شهر مشهد
2018-06-28
مطالعات ترافیکی شهر بانه
2018-06-28
ردیف
نام پروژه
کارفرما
تاریخ قرارداد
مدت قرارداد

1
مطالعات بازديد ايمني راه‌هاي منتخب شرياني ويژه نوروز 1394
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
27 دی 93
2 ماهه

2
مطالعات بازديد ايمني راه‌هاي منتخب شرياني ويژه نوروز 1395
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
12 بهمن 94
8 ماهه