مطالعات ترافیکی موضوعی و موضعی شهر همدان
2020-06-24
نام پروژه
مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی یکپارچه شهری مشهد و حومه
کارفرما
شهرداری مشهد
تاریخ قرارداد
17 اسفند 1398
مدت قرارداد
15 ماه