شرکت مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه، با امید به خدای متعال، در سال 1391 و به شماره ثبت 428027 با هدف ارایه خدمات مشاوره در زمینه‌های مختلف مرتبط با برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، مهندسی ترافیک، مهندسی راه، راه‌آهن، خطوط مترو و ایمنی ترافیک تأسیس‌شده و مصمم است با ارایه خدمات مهندسی دقیق و اصولی بر مبنای آخرین پیشرفت‌های علم مهندسی راه و حمل‌ونقل، در توسعه علمی و عملی کشور سهیم باشد.
این شرکت دارای گواهینامه پایه 2 صلاحیت خدمات مشاوره ترافیک و حمل‌ونقل و پایه 3 راهسازی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأییدیه صلاحیت از دفتر حمل‌ونقل و ترافیک وزارت کشور برای انجام خدمات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک شهرها و تأییدیه صلاحیت از سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران است.
این شرکت همچنین در سال 1396 (2017) به صورت رسمی، نمایندگی شرکت PTV-Group را دریافت نمود.

نرم‌افزارهای مشهور ترافیکی

استفاده از متخصصان در زمینه نرم‌افزارهای ترافیکی


استفاده از نرم‌افزار کلان‌نگر VISUM در پروژه‌های شاخص کشوری و شهری و استفاده از نرم‌افزار خردنگر VISSIM و VISWALK در مطالعات ترافیکی شهرهای کشور

مطالعات جامع

انجام مطالعات جامع بسیاری از شهرهای کشور توسط شرکت یا مدیران


مطالعات جامع حمل‌ونقل دارای بخش‌های مختلفی همچون آماربرداری، مدل‌سازی ریاضی و نرم‌افزاری، طراحی شبکه، مکان‌یابی و بسیاری از موارد پرکاربرد در سایر مطالعات است. مطالعات جامع بسیاری از شهرها مانند قم و اراک توسط تیم آوند طرح و اندیشه انجام شده است.